Vedtægter for Sønderborg Statsskoles Seniorklub.

 

§ 1. Foreningens navn er Sønderborg Statsskoles Seniorklub.

 

§ 2. Foreningens formål er at danne et socialt netværk for de tidligere lærere fra Sønderborg                     

       Statsskole og at bevare kontakten mellem disse og skolen.

 

§ 3: Som medlemmer kan optages lærere, efter at de er gået på pension/efterløn fra skolen.

 

§ 4: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 5:Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. Der indkaldes til den med mindst to ugers

       varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Regnskabet.

4.      Fastsættelse af kontingent.

5.      Indkomne forslag.

6.      Valg.

7.      Eventuelt.

        Forslag fra medlemmerne skal behandles på generalforsamlingen, såfremt de foreligger

        skriftligt hos bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

 

§ 6: Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 7: På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af tre medlemmer samt en

        revisor.

 

§ 8: Bestyrelsen har hovedansvaret for foreningens aktiviteter, men kan inddrage andre medlemmer

        af foreningen i arbejdet.

 

§ 9: Ændringer i vedtægten kan finde sted på en generalforsamling og kræver mindst 2/3 flertal

       blandt de fremmødte.

 

§ 10. Foreningen kan opløses, hvis mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer

         for det. Eventuelle midler tilfalder Sønderborg Statsskoles Elevfond.

 

 

 Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Sønderborg Statsskole den 9. 11. 2006

 

  

                                                   Kaj Thomsen

 

                                                        dirigent

 

 

 

Persondataregler

 

Vedr. brug af persondata i Sønderborg Statsskoles Seniorklub:

 

 

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger.

For det enkelte medlem registreres navn, adresse, herunder mailadresse, og telefonnummer.

Når et medlem melder sig ud af foreningen, bliver disse data slettet.

Oplysningerne benyttes kun ved indkaldelse til møder, indbydelser til ture og til opkrævning af kontingent.

Foreningen administrerer en hjemmeside, hvor ovennævnte oplysninger kan findes. Her vil der også kunne bringes referater fra de afholdte arrangementer. Sammen med disse kan der bringes fotografier af forskellige situationer, hvor også medlemmer kan være afbildet.

Når et medlem melder sig ind i og betaler kontingent til foreningen, accepterer dette medlem,

at foreningen administreres efter disse persondataregler.