§1. Foreningens navn er Sønderborg Statsskoles Seniorklub.

 

§2. Foreningens formål er at danne et socialt netværk for de tidligere lærere fra Sønderborg 

      Statsskole og at bevare kontakten mellem disse og skolen.

 

§3. Som medlemmer kan optages lærere, efter at de er gået på pension/efterløn.

      Andre tidligere lærere fra skolen kan optages som medlemmer efter beslutning

      af bestyrelsen.

 

§4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§5. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. Den indkaldes med mindst to

      ugers varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskabet.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg.
  7. Eventuelt.

       Forslag fra medlemmerne skal behandles på generalforsamlingen, såfremt de foreligger

       skriftlig hos bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

 

§6. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

§7. På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer samt en

      revisor. Generalforsamlingen træffer beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer

 

§8. Bestyrelsen beslutter selv fordelingen af de enkelte opgaver på bestyrelsens medlemmer.

 

§9. Ændringer i vedtægten kan besluttes på en generalforsamling og kræver mindst 2/3 flertal

       blandt de fremmødte medlemmer.

 

§10. Foreningen kan opløses, hvis mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer

        for det. Eventuelle midler tilfalder Sønderborg Statsskoles Legatfond.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 4. 11. 2021

 

 

Persondataregler

 

Vedr. brug af persondata i Sønderborg Statsskoles Seniorklub:

 

 

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger.

For det enkelte medlem registreres navn, adresse, herunder mailadresse, og telefonnummer.

Når et medlem melder sig ud af foreningen, bliver disse data slettet.

Oplysningerne benyttes kun ved indkaldelse til møder, indbydelser til ture og til opkrævning af kontingent.

Foreningen administrerer en hjemmeside, hvor ovennævnte oplysninger kan findes. Her vil der også kunne bringes referater fra de afholdte arrangementer. Sammen med disse kan der bringes fotografier af forskellige situationer, hvor også medlemmer kan være afbildet.

Når et medlem melder sig ind i og betaler kontingent til foreningen, accepterer dette medlem,

at foreningen administreres efter disse persondataregler.